Skip to content
Trang chủ » คําศัพท์วันลอยกระทงภาษาอังกฤษ: สร้างร้อยคำศัพท์สำหรับงานลอยกระทง!

คําศัพท์วันลอยกระทงภาษาอังกฤษ: สร้างร้อยคำศัพท์สำหรับงานลอยกระทง!

คำศัพท์วันลอยกระทง พร้อมประโยค (Loy Krathong Day) ภาษาอังกฤษง่ายๆ

คําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน, สรุป เทศกาลลอยกระทง ภาษาอังกฤษ, ประเพณีลอยกระทง ภาษาอังกฤษ, ประวัติลอยกระทง ภาษาอังกฤษ, กระทง ภาษาอังกฤษ คํา อ่าน, กิจกรรมในวันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ, ส่วนประกอบ ของ กระทง ภาษาอังกฤษ, บทสนทนา วัน ลอยกระทง ภาษาอังกฤษคําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน

ลอยกระทง (Loy Krathong)
คําอ่าน (kam-aan) – pronunciation: /kám-ān/
คําศัพท์ (kam-sap) – vocabulary
ภาษาอังกฤษ (pha-sa-ang-krit) – English language

คําศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการลอยกระทงในภาษาอังกฤษ

1. Krathong – a small floating platform made from banana leaves and decorated with flowers, candles, and incense sticks.
2. Floating lantern – a lantern made from paper that floats up into the sky when lit.
3. Candle – a cylindrical piece of wax with a wick in the middle that provides light.
4. Incense stick – a thin piece of wood coated with a scented substance that produces a fragrant smoke when burned.
5. Flower garland – a decorative string of flowers.
6. Banana leaves – large leaves from the banana tree that are used as a natural packaging material.
7. Fireworks – explosive devices that create colorful and bright displays in the sky.

คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงในภาษาอังกฤษ

1. Festival – a special event or celebration that is usually held annually.
2. Tradition – a belief or custom that is passed down from generation to generation.
3. Celebration – an act of honoring or observing a special occasion.
4. Cultural – relating to the beliefs, customs, and practices of a particular group of people.
5. Tourist – a person who is visiting a place for pleasure or recreation.
6. Attraction – something that draws interest or attention.
7. Parade – a procession or march involving people, vehicles, or floats, often accompanied by music.

คำศัพท์เกี่ยวกับงานตกกลางคืนที่เกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงในภาษาอังกฤษ

1. Night market – a street market that takes place in the evening or at night, usually selling food, drinks, and various merchandise.
2. Performances – artistic or entertaining acts, such as music, dance, or theater.
3. Live music – musical performances that are performed in real-time by musicians.
4. Food stalls – small temporary structures that sell a variety of food and beverages.
5. Light shows – visual displays that involve the creative use of light, often accompanied by music.
6. Fireworks display – a performance or show involving the ignition and explosion of fireworks.
7. Lantern release – the act of releasing lanterns into the sky or water as a symbolic gesture.

คำศัพท์เกี่ยวกับการประดับลอยกระทงในภาษาอังกฤษ

1. Floral arrangement – the art of organizing and arranging flowers in an aesthetically pleasing manner.
2. Bouquet – a bunch of flowers, typically given as a gift or used for decorative purposes.
3. Garland – a circular or decorative wreath made from flowers, leaves, or other materials.
4. Ornament – a decorative object that adds beauty or elegance to something.
5. Ribbon – a thin strip of fabric used for tying or decoration.
6. Craft – a creative activity or hobby that involves skillful use of hands and materials.
7. Handmade – made by hand rather than by machine.

คำศัพท์เกี่ยวกับคำอวยพรที่ใช้ในเทศกาลลอยกระทงในภาษาอังกฤษ

1. Wish – a desire or hope for something to happen or be fulfilled.
2. Blessing – a prayer or words of good fortune and protection.
3. Prosperity – the state of being successful, especially in financial terms.
4. Happiness – the feeling of joy, contentment, and satisfaction.
5. Peace – a state of tranquility and harmony.
6. Love – affection, fondness, or deep attachment towards someone or something.
7. Good luck – a wish or expression of hope for success and positive outcomes.

สรุป เทศกาล ลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

เทศกาลลอยกระทงเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญทางประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทย มีการประดิษฐ์ขึ้นในสมัยกรุงอยุธยาช่วงศตวรรษที่ 19 โดยมีวัฒนธรรมและความเชื่อว่าการทำลอยกระทงเป็นการดำเนินชีวิตให้โชคลาภ เพื่อเป็นการกลุ่มเครือของสมาคมค้าของชุมชน

เดิมการลอยกระทงจะเริ่มขึ้นในช่วงวันเพ็ญของเดือนตุลาคม ทุกครั้งที่มีเทศกาลลอยกระทง ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจะไปลอยกระทงในแม่น้ำหรือบ่อน้ำที่ตกต่ำกว่าขอบฝั่ง ประดับลอยกระทงด้วยดอกไม้ ซึ่งถือว่าเป็นการปล่อยออกมาจากความฉลาด เพื่อให้ล้างคำสาบานทั้งหลังปีของเรา และยังเป็นการประเพณีในการดำเนินชีวิตที่ดีในปีถัดไป

ประเพณีลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

Loy Krathong is a Thai festival that holds significant cultural and traditional importance. It originated during the Ayutthaya period in the 19th century and is associated with the belief that releasing krathongs brings good luck and prosperity. It is a celebration that brings communities together and showcases the beauty of Thai traditions.

During Loy Krathong, people gather by rivers, canals, or other bodies of water to release krathongs. These small floating platforms are traditionally made from banana leaves and are decorated with flowers, candles, and incense sticks. The act of releasing krathongs symbolizes letting go of negativity and starting anew. Additionally, lighting candles and incense sticks is an act of paying respect to the water goddess, Mae Khongkha.

Apart from floating krathongs, another popular activity during Loy Krathong is releasing floating lanterns into the sky. These lanterns, known as “khom loi,” are made from paper and have a candle inside. When lit, they float up into the sky, creating a mesmerizing sight. The floating lanterns represent releasing negative energy and making wishes for the future.

The festival is also known for its colorful parades, traditional performances, and delicious food. Many cities and towns in Thailand organize special events and activities to celebrate Loy Krathong. It is a time when locals and tourists come together to experience Thai culture and enjoy the festive atmosphere.

ประวัติลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

The history of Loy Krathong can be traced back to the ancient kingdom of Sukhothai. It was during the reign of King Ramkhamhaeng that the festival was first celebrated around 800 years ago. Loy Krathong was originally a Brahmanic festival in which water was offered to the water goddess, Ganga. People would make small boats out of banana leaves, place offerings on them, and float them down the river as a way to pay respect and ask for forgiveness for any misbehavior towards water.

Over time, the festival incorporated other aspects of Thai culture and beliefs. Loy Krathong became associated with the worship of the Buddha and the act of making merit. The festival was also influenced by the annual rice harvest, as it coincided with the end of the rainy season. The floating of the krathongs became a way to thank the water for its abundance and to ask for the next year’s rice harvest to be prosperous.

Today, Loy Krathong is celebrated nationwide and has become one of Thailand’s most important festivals. It is a time of joyous celebration, reflection, and gratitude. Locals and tourists alike take part in the various festivities and enjoy the magical atmosphere created by the floating krathongs and lanterns.

กระทง ภาษาอังกฤษ คำอ่าน

กระทง (krathong)
คำอ่าน (kam-aan) – pronunciation: /kám-ān/
พูด (poot) – to speak/to say (verb)
คำ (kam) – word (noun)
อ่าน (aan) – to read (verb)

กิจกรรมในวันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

1. Releasing krathongs – The act of setting the decorated krathongs afloat on the water.
2. Making krathongs – Crafting and assembling the krathongs using banana leaves, flowers, candles, and incense sticks.
3. Floating lanterns – Releasing the lit paper lanterns into the sky to create a breathtaking display.
4. Traditional Thai dance performances – Enjoying the vibrant and graceful movements of traditional Thai dances.
5. Lantern parades – Joining or watching the parades featuring lanterns of different shapes and sizes.
6. Fireworks displays – Marveling at the stunning fireworks shows that light up the night sky.
7. Live music concerts – Listening to live performances by musicians and bands.
8. Night markets – Exploring the bustling markets selling various local food, drinks, and crafts.

ส่วนประกอบของกระทง ภาษาอังกฤษ

1. Banana leaves – Large leaves from the banana tree that are used as a base for the krathongs.
2. Flowers – Colorful blooms that are used to decorate the krathongs.
3. Candles – Cylindrical pieces of wax with a wick in the middle that are placed on the krathongs and lit.
4. Incense sticks – Thin wooden sticks coated with a scented substance that produce fragrant smoke when burned.
5. Coins – Small denomination coins that are often placed on the krathongs as an offering.
6. Fragrant water – Perfumed water that is poured onto the krathongs for added beauty and fragrance.
7. Decorations – Various decorative items such as ribbons, figurines, or handicrafts that are added to the krathongs.

บทสนทนา วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

Sarah: Hey, have you ever heard of Loy Krathong?
Joe: Oh yes, it’s a beautiful festival celebrated in Thailand, right?
Sarah: Absolutely! It’s all about floating krathongs on the water and releasing lanterns into the sky.
Joe: That sounds magical. Do people do

คำศัพท์วันลอยกระทง พร้อมประโยค (Loy Krathong Day) ภาษาอังกฤษง่ายๆ

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: คําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ คําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน, สรุป เทศกาล ลอยกระทง ภาษาอังกฤษ, ประเพณีลอยกระทง ภาษาอังกฤษ, ประวัติลอยกระทง ภาษาอังกฤษ, กระทง ภาษาอังกฤษ คํา อ่าน, กิจกรรมในวันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ, ส่วนประกอบ ของ กระทง ภาษาอังกฤษ, บทสนทนา วัน ลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์วันลอยกระทง พร้อมประโยค (Loy Krathong Day) ภาษาอังกฤษง่ายๆ
คำศัพท์วันลอยกระทง พร้อมประโยค (Loy Krathong Day) ภาษาอังกฤษง่ายๆ

หมวดหมู่: Top 67 คําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: phauthuatdoncam.net

คําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน

คำศัพท์วันลอยกระทงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน

วันลอยกระทง (Loy Krathong) เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญในประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี การลอยกระทงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลกว่ามีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ในทุกๆ ปี เมื่อถึงช่วงนี้ ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจะมาร่วมลอยกระทงที่แต่ละพื้นที่ในประเทศที่มีการจัดงาน เช่น ประเพณีลอยกระทงที่ตลาดเจริญกรุงในกรุงเทพมหานคร หรือ ยี่สิบเม็ดลอยกระทงกรุงศรีเมืองทอง ที่อยู่นอกเมืองพิษณุโลก นับว่าเป็นเทศกาลที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดในการเข้าร่วมสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ไกลโลก

คำศัพท์ที่นิยมใช้ในการสื่อสารในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้ นับว่าเป็นคำศัพท์ที่สำคัญและมีความหมายที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ลอยกระทง (loy krathong) – คำศัพท์ที่เป็นที่แพร่หลายที่สุดในช่วงนี้ หมายถึงการวางและปล่อยกระทงลงน้ำ ซึ่งกระทงชนิดนี้จะมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม เป็นทรงกระทงที่ทำจากใบไม้หรือจากกระดาษ พื้นเป็นเรือ เพื่อเป็นการคลายทุกข์และขอโชคลาภในชีวิต

2. กล้วยป้อม (kluay-pom) – ลูกผสมสีเหลืองและสีเขียวที่มีรสหวาน ในประเทศไทย กล้วยป้อมถือเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นวัตถุชุดเพลงลอยกระทงที่เป็นที่นิยม ซึ่งหลายคนพบตอนชมการลอยกระทง

3. ขนมจีน (khanom jeen) – ประเภทของขนมที่ทำจากแป้งสาลี โดยมักจะถูกบรรจุในลูกโอ่งและมีรสชาติเปรี้ยวหวาน มักถูกบริโภคในวันลอยกระทง โดยใส่แกงกะทิหรือแกงจืดต่างๆ เพื่อรับประทานเป็นอาหารเช้าหรืออาหารกลางวัน

4. เทียนประดู่ (thian pradu) – เทียนโบสถ์หรือเทียนประดู่คือแผ่นฐานดอกไม้และเทียนที่ถูกประดู่ ซึ่งใช้เป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและดีใจในชีวิต

5. ชาเขียว (cha-khiao) – น้ำชาสีเขียวที่สกัดจากใบชา นับว่าเป็นเครื่องดื่มที่เป็นสมบัติของประเทศไทย มักเรียกว่า “ชาไทย” ชาเขียวเป็นเครื่องดื่มที่นิยมและใส่ใจในการเตรียมการทำให้เหมาะสมกับการลอยกระทง

คำศัพท์เหล่านี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้น ในเทศกาลลอยกระทงภาษาอังกฤศยังมีคำอื่นๆ อีกมากมายที่ปรากฏขึ้นระหว่างการสาธิตประเพณีโดยผู้ที่คุ้นเคยหรือสนใจวัฒนธรรมไทย

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. วันลอยกระทงเป็นวันหยุดราชการหรือไม่?
ไม่ใช่ วันลอยกระทงไม่ใช่วันหยุดราชการในประเทศไทย แต่ในบางพื้นที่ อาจมีการจัดงานเทศกาลเฉพาะที่เป็นแบบพิเศษ

2. วันลอยกระทงทำไมถึงมีความสำคัญในประเทศไทย?
วันลอยกระทงมีความสำคัญในประเทศไทยเนื่องจากเป็นการทำลายอุปสรรคทางจิตใจ เชื่อว่าการลอยกระทงจะช่วยได้ในการเปิดรับโชคลาภ ลดภาวะทุกข์ใจ และเป็นการสังเคราะห์ความเข็มแข็งในครอบครัว

3. ประเพณีลอยกระทงจัดที่ไหนบ้างในประเทศไทย?
ประเพณีลอยกระทงจัดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้นบางพื้นที่ที่ห่างไกลจากท้องที่ การจัดงานโดยปกติมักจะสำรวจสภาพวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่และประเมินผลกระทบทางสังคมและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

สรุป เทศกาล ลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

สรุป เทศกาล ลอยกระทง ภาษาอังกฤษ (English translation: “Loi Krathong Festival Summary”):

The Loi Krathong Festival is one of the most famous and significant festivals in Thailand. Celebrated annually on the evening of the full moon of the twelfth lunar month, usually in November, this festival is a time for people to pay homage to the goddess of water, Mae Khongkha, and seek forgiveness for any wrongdoings they may have committed against the waterways throughout the year.

The festival’s highlight is the launching of krathongs, which are intricately designed floating vessels made from banana leaves, decorated with flowers, candles, and incense sticks. These krathongs are released onto rivers, canals, and other bodies of water as a way to show gratitude to the goddess of water and ask for blessings in return. Many people also let go of small lanterns known as khom loi in the sky, creating a magical ambiance during the festival.

Loi Krathong has deep historical and cultural roots. Its origins can be traced back to ancient times when the festival marked the end of the rainy season and the beginning of the harvest season. It was considered a time for purification and renewal, as well as an opportunity to ask the goddess of water for forgiveness and express gratitude for her abundance.

During the festival, various activities and performances add to the festive atmosphere. Fireworks illuminate the night sky, traditional Thai music and dance performances entertain the crowds, and beauty pageants are held to select the Miss Noppamas, a female figure associated with the origins of Loi Krathong.

Frequently Asked Questions (FAQs):

Q: When is Loi Krathong celebrated?
A: Loi Krathong is celebrated annually on the evening of the full moon of the twelfth lunar month, typically in November. The exact date varies each year, so it is advisable to check the lunar calendar.

Q: Where is the best place to experience Loi Krathong?
A: Loi Krathong is celebrated throughout Thailand, but some of the most famous and picturesque locations include Chiang Mai, Sukhothai, and Bangkok. Each city offers its unique charm and festivities, so it depends on personal preferences.

Q: Are foreigners allowed to participate in Loi Krathong?
A: Absolutely! The Loi Krathong Festival welcomes visitors from all over the world. Foreigners can fully enjoy the festival’s traditions by launching their own krathongs, participating in cultural performances, and witnessing the beauty of Thai traditions.

Q: How can I make my own krathong?
A: Making a krathong is relatively simple. First, find a base made of banana trunk or other biodegradable materials. Shape it into a circular raft-like structure. Decorate the krathong with leaves, flowers, and candles. Finally, light the candles and incense sticks before gently placing the krathong in the water.

Q: Is Loi Krathong an environmentally friendly celebration?
A: Efforts have been made to make the festival more eco-friendly in recent years. Many cities provide biodegradable materials and promote their use. Additionally, efforts are made to clean up after the festival to minimize the impact on surrounding water bodies.

Q: Are there any cultural etiquette tips I should know during Loi Krathong?
A: When participating in Loi Krathong, it is essential to respect Thai customs. For instance, it is considered impolite to destroy or cause harm to others’ krathongs. Additionally, being mindful of cultural differences and demonstrating appreciation for Thai traditions will be well-received.

In conclusion, the Loi Krathong Festival is a cultural extravaganza where Thais and visitors come together to honor the goddess of water, express gratitude, seek forgiveness, and celebrate the end of the rainy season. It is an occasion that combines history, beauty, and spirituality, making it a remarkable experience for anyone fortunate enough to witness it. If you have the opportunity to visit Thailand during this time, immersing yourself in the festival will undoubtedly leave you with lifelong memories.

ประเพณีลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

Title: The Loi Krathong Festival: An Enchanting Thai Tradition

Introduction (50 words):
The Loi Krathong festival, also known as the Floating Lantern festival, is a mesmerizing Thai tradition celebrated on the full moon night of the twelfth lunar month every year. This article will delve into the historical and cultural significance of this enchanting festival, exploring its unique elements, rituals, and the deeper meanings behind them.

Historical and Cultural Significance (150 words):
Rooted deep in Thai history and legend, the Loi Krathong festival has been celebrated for centuries. Its origins can be traced back to the ancient city of Sukhothai, where the festival initially marked the end of the rainy season and the beginning of the rice harvest. The festival symbolizes gratitude towards the goddess of water, Mae Khongkha, for providing life-sustaining water throughout the year.

The Meaning Behind the Rituals (200 words):
Loi Krathong holds immense cultural and spiritual significance to the Thai people. One of the central rituals of the festival involves the launching of krathongs, banana leaf boats adorned with flowers, candles, and incense, onto rivers, canals, and lakes. The act of releasing the krathongs represents the release of negative emotions and the washing away of sins.

Additionally, the lighting of khom loi, lanterns made of thin rice paper, is an integral part of the Loi Krathong festival. Khom loi, carried away by the wind, symbolizes the release of bad luck and the invitation of prosperity and good fortune into one’s life.

Celebration and Participation (275 words):
The Loi Krathong festival captivates visitors and locals alike, with the entire country taking part in the festivities. Major cities such as Bangkok, Chiang Mai, and Sukhothai become hotspots for this vibrant event, attracting tourists from around the world.

Leading up to the festival, locals meticulously craft their krathongs, often using banana stems, coconut shells, or bread molded into lotus shapes. These krathongs are then beautifully decorated with fragrant flowers, lit candles, and incense. People write down their wishes and prayers on paper before placing them on the krathongs, symbolizing their hopes for the future.

On the night of the full moon, communities gather near water bodies, creating a breathtaking scene as thousands of illuminated krathongs and lanterns float upon the water and drift into the night sky. The serene ambiance is often enhanced by traditional Thai music, dance performances, and firework displays.

FAQs: (200 words)

Q1. What is the best place to experience the Loi Krathong festival in Thailand?
A1. While the Loi Krathong festival is celebrated nationwide, some of the best places to experience the festival in its full glory are Bangkok, Chiang Mai, and Sukhothai. These cities offer a multitude of events, cultural performances, and stunning locations to witness the illuminated krathongs and lanterns floating on the water or soaring into the sky.

Q2. When is the Loi Krathong festival celebrated?
A2. The Loi Krathong festival takes place annually on the evening of the full moon of the twelfth lunar month, which typically falls in November. However, it is essential to check the specific dates each year, as the lunar calendar may vary.

Q3. Are there any specific customs or etiquette to follow during the festival?
A3. To respect the cultural significance of the festival, it is essential to handle the krathongs and lanterns responsibly. Avoid using materials that harm the environment, such as plastic or Styrofoam for the krathongs. Furthermore, be mindful not to launch lanterns near power lines or other hazardous areas to prevent accidents and maintain everyone’s safety.

Conclusion (100 words):
The Loi Krathong festival, with its beautiful illuminated krathongs and soaring lanterns, stands as a testament to Thai culture and its deep-rooted traditions. This enchanting event allows both locals and visitors to come together to express gratitude, make wishes, and symbolically let go of negative aspects of life. If you have the opportunity, experiencing the Loi Krathong festival in Thailand is an unforgettable adventure immersed in tradition, spirituality, and breathtaking sights.

มี 38 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ.

คำศัพท์วันลอยกระทง (Loy Krathong Vocabulary) - ลอยกระทง ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์วันลอยกระทง (Loy Krathong Vocabulary) – ลอยกระทง ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันลอยกระทง Loy Krathong Festival - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันลอยกระทง Loy Krathong Festival – Youtube
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Ep 90 ฝึก 15 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเทศกาล วันลอยกระทง ที่คุณต้องรู้!! - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Ep 90 ฝึก 15 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเทศกาล วันลอยกระทง ที่คุณต้องรู้!! – Youtube
Loy Krathong Day คำศัพท์เกี่ยวกับวันลอยกระทง - Youtube
Loy Krathong Day คำศัพท์เกี่ยวกับวันลอยกระทง – Youtube
ใบงานเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษและวาดภาพระบายสีวันลอยกระทง | Pdf
ใบงานเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษและวาดภาพระบายสีวันลอยกระทง | Pdf
Loy Krathong Day | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
Loy Krathong Day | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
คำศัพท์วันลอยกระทง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คำศัพท์วันลอยกระทง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Loy Krathong Festival (เทศกาล วันลอยกระทง) - สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ  ป.4 - Youtube
Loy Krathong Festival (เทศกาล วันลอยกระทง) – สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ป.4 – Youtube
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Loy Krathong Festival (วันลอยกระทง) ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ  (English Conversation)
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Loy Krathong Festival (วันลอยกระทง) ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน บน Instagram: “Important Days | วันสำคัญต่างๆ  ของไ ทยและสากล #Mrsthinglish #English #อังก… | เรียนภาษาอังกฤษ,  การเรียนรู้, แบบฝึกหัดคำศัพท์
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน บน Instagram: “Important Days | วันสำคัญต่างๆ ของไ ทยและสากล #Mrsthinglish #English #อังก… | เรียนภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้, แบบฝึกหัดคำศัพท์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันลอยกระทง Loy Krathong Festival - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันลอยกระทง Loy Krathong Festival – Youtube
คำศัพท์วันลอยกระทง พร้อมประโยค (Loy Krathong Day) ภาษาอังกฤษง่ายๆ - Youtube
คำศัพท์วันลอยกระทง พร้อมประโยค (Loy Krathong Day) ภาษาอังกฤษง่ายๆ – Youtube
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่!
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่!
รวบรวม คำศัพท์ + ประโยค
รวบรวม คำศัพท์ + ประโยค ” วันลอยกระทง ” ในภาษาจีน – Youtube
คำศัพท์วันลอยกระทง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คำศัพท์วันลอยกระทง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ภาษาอังกฤษ ป.3 Special Ep
ภาษาอังกฤษ ป.3 Special Ep “Loy Krathong Festival” คำศัพท์น่ารู้ในวันลอยกระทง – Youtube
คำอวยพรวันลอยกระทง 2565 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล | Thaiger ข่าวไทย
คำอวยพรวันลอยกระทง 2565 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล | Thaiger ข่าวไทย
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่!
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่!
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันลอยกระทง Loy Krathong Festival
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันลอยกระทง Loy Krathong Festival
คำศัพท์วันลอยกระทง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คำศัพท์วันลอยกระทง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
50 ศัพท์ภาษาอังกฤษ วันสำคัญ วันหยุด เทศกาลต่าง ๆ
50 ศัพท์ภาษาอังกฤษ วันสำคัญ วันหยุด เทศกาลต่าง ๆ
แจกพิกัด 5 เว็บไซต์
แจกพิกัด 5 เว็บไซต์ “ลอยกระทงออนไลน์” ขอขมาพระแม่คงคาได้แค่ปลายนิ้ว : Pptvhd36
ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง - ตัดผม เล็บ เพื่อลอยความโศกเศร้า
ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง – ตัดผม เล็บ เพื่อลอยความโศกเศร้า
หาบทความภาษาอังกฤษพร้อมคำถาม - Pantip
หาบทความภาษาอังกฤษพร้อมคำถาม – Pantip
น่ารู้กับ 45 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเพณี วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลวันสำคัญต่างๆ  มีคำว่าอะไรบ้าง
น่ารู้กับ 45 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเพณี วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลวันสำคัญต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง
ลอยกระทง ออนไลน์ 2565 เที่ยวทิพย์ อยู่บ้านก็ลอยกระทงได้ รักษ์โลก แบบ New  Normal
ลอยกระทง ออนไลน์ 2565 เที่ยวทิพย์ อยู่บ้านก็ลอยกระทงได้ รักษ์โลก แบบ New Normal
ใบงานกระทงพับ เติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันลอยกระทง | Pdf
ใบงานกระทงพับ เติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันลอยกระทง | Pdf
น่ารู้กับ 45 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเพณี วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลวันสำคัญต่างๆ  มีคำว่าอะไรบ้าง
น่ารู้กับ 45 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเพณี วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลวันสำคัญต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง
รวมคำศัพท์ “สีต่าง ๆ” ในภาษาจีน – โรงเรียนศิริเทพภาษาต่างประเทศ
รวมคำศัพท์ “สีต่าง ๆ” ในภาษาจีน – โรงเรียนศิริเทพภาษาต่างประเทศ
รวบรวมคำศัพท์ วันฮาโลวีน | Wordy Guru
รวบรวมคำศัพท์ วันฮาโลวีน | Wordy Guru
ใบงานวันลอยกระทง Loy Krathong Festival ชุดที่ 6 กระทง4ทิศ เขียนได้ ตั้งได้
ใบงานวันลอยกระทง Loy Krathong Festival ชุดที่ 6 กระทง4ทิศ เขียนได้ ตั้งได้
กางแผนที่เที่ยว “ลอยกระทง 2565” แลนด์มาร์กสำคัญทั่วไทย : Pptvhd36
กางแผนที่เที่ยว “ลอยกระทง 2565” แลนด์มาร์กสำคัญทั่วไทย : Pptvhd36
คำศัพท์วันลอยกระทง พร้อมประโยค (Loy Krathong Day) ภาษาอังกฤษง่ายๆ - Youtube
คำศัพท์วันลอยกระทง พร้อมประโยค (Loy Krathong Day) ภาษาอังกฤษง่ายๆ – Youtube
Terminology แปลว่า ศัพท์เฉพาะ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Terminology แปลว่า ศัพท์เฉพาะ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Krathong5
Krathong5
กลอนวันลอยกระทง 2565 สั้นแต่เก๋ กาพย์ยานี กลอนสี่ กลอนแปดมาครบ | Thaiger  ข่าวไทย
กลอนวันลอยกระทง 2565 สั้นแต่เก๋ กาพย์ยานี กลอนสี่ กลอนแปดมาครบ | Thaiger ข่าวไทย
ลอยกระทง ออนไลน์ 2565 เที่ยวทิพย์ อยู่บ้านก็ลอยกระทงได้ รักษ์โลก แบบ New  Normal
ลอยกระทง ออนไลน์ 2565 เที่ยวทิพย์ อยู่บ้านก็ลอยกระทงได้ รักษ์โลก แบบ New Normal

ลิงค์บทความ: คําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ คําศัพท์วันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://phauthuatdoncam.net/tv-shows-a-z/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *